คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง
1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ
3 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

โดย นางสาววัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย นายเขษม จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2 นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6 นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดย นางสาววัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
1 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร
2 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหาร
3 นางนันทภัทร เทียนประทีป กรรมการบริหาร
4 นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ กรรมการบริหาร
5 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหาร
6 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหาร
7 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหาร
8 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหาร
9 นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการบริหาร
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำแหน่ง
1 นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นางนันทภัทร เทียนประทีป กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหารความเสี่ยง
8 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นายเขษม จันทบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางสาววัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารการลงทุน
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ตำแหน่ง
1 นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการบริหารการลงทุน
3 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารการลงทุน
4 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการบริหารการลงทุน
5 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการบริหารการลงทุน
6 นางสาวพีรญา โพธิประสาท คณะกรรมการบริหารการลงทุน

โดย นายธนชัย บวรสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน ตำแหน่ง
1 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 นายภุชงค์ จงวิไลเกษม กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4 นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5 นางนันภัชร เทียนประทีป กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6 นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7 นายธานี โลเกศกระวี กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8 นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 นายเขษม จันทบูรณ์ กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดย นางสาวปิยวรรณ์ โรจน์เขษมศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์