คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุนทร จิตบุญทวีสุข

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด